Hva man oppfatter som et gjeldsproblem er veldig individuelt. Noen føler de har et gjeldsproblemer når de av og til ikke klarer å betale en faktura til forfall, mens andre ikke føler de har et problem før boligen legges ut for tvangssalg.

I denne artikkelen forsøker vi å belyse alle grader og typer av gjeldsproblemer. Vi belyser alle mulige måter å løse et gjeldsproblem på, inkludert den siste utvei som er en gjeldsordning.

Det kan sammenlignes litt med følelsen av å være blakk. Noen føler de er blakke når lønnskontoen er tom og de må hente ut midler fra sparekontoen. Dette selv om det står flere hundre tusen på sparekontoen. Andre føler ikke at de er blakke før alle kredittkortene er tømt og de siste tomflaskene i huset er pantet.

Denne artikkelen er skrevet for alle alvorlighetsgrader av gjeldsproblemer. Den enkelte sin situasjon og gjeldsproblem varierer mye, og det som er høyaktuelt for den ene er ikke like interessant for andre, selv om den felles skjebnen er at de har gjeldsproblemer. Vi anbefaler deg derfor å hoppe i artikkelen dersom du kommer til noe som ikke du føler er aktuelt for deg og din situasjon.

Vår definisjon av et gjeldsproblem.

Vår oppfatning er at man har et gjeldsproblem når de månedlige utgiftene over tid er større enn de månedlige inntektene. Samtidig kan man ikke kan påvirke de månedlige utgiftene i særlig grad, fordi en betydelig del av dette går til betjening av gjeld.

Om det har oppstått et vesentlig mislighold hvor man sliter med inkasso, namsmannen og trusler om tvangssalg, eller om man foreløpig klarer å holde hodet over vann har ikke like stor betydning for om man har et gjeldsproblem eller ikke. Det er mer snakk om hvor langt det har gått.

Det vesentlige er at gjelden har tatt så stor kontroll at man går i et månedlig underskudd, som er vanskelig å snu på grunn av gjeldssituasjonen. Dersom man i et slikt tilfelle ikke klarer å gjøre vesentlige endringer i løpet av forholdsvis kort tid, så vil gjeldsproblemet gå over i inkassoproblemer med påfølgende negative konsekvenser.

Hvordan gå frem for å løse et gjeldsproblem?

Det er sjeldent en «quick fix» på å løse et gjeldsproblem. Veldig ofte er det flere faktorer som må på plass. Slike faktorer kan være tiltak for å øke inntekten, senke forbruksutgifter samt refinansiere eksisterende gjeld for å få bedre betingelser. Hvor man skal begynne avhenger av den enkelte sin situasjon, men det er en del enkle tiltak alle kan gjøre for å komme fort i gang.

Mye småkrav, kredittkort og forbrukslån?

Hvis dette er status for deg, som for svært mange andre med gjeldsproblemer, så kan en god refinansiering gi deg en kickstart i din prosess med en varig løsning på dine gjeldsproblemer. Dog er det svært viktig at du samtidig gjør noe med de underliggende årsakene som ført til at du pådro deg denne gjelden, nemlig forholdet mellom månedlige inntekter i forhold til månedlige utgifter.

De aller fleste har helt ulike forutsetninger for å lykkes med å få en refinansiering på plass ved et påbegynnende gjeldsproblem. Det er to hovedfaktorer som spiller en betydelig rolle, nemlig om du har pådratt deg inkassosaker med betalingsanmerkninger, og om du kan stille garanti for et refinansieringslån ved å tilby pant i fast eiendom.

Dersom du har mulighet til å stille sikkerhet i egen eller andre sin eiendom samtidig som du ikke har pådratt deg betalingsanmerkninger, så har du et godt utgangspunkt for å få til en refinansiering.

Dersom du imidlertid ikke har mulighet til å stille sikkerhet for et lån og samtidig har pådratt deg betalingsanmerkninger, så stiller det hele seg med en gang mye verre, selv om det ikke trenger å være helt umulig.

En annen forutsetning som må være til stede for at du skal få innvilget en refinansiering er at du har betjeningsevne. Betjeningsevne betyr at din inntekt i forhold til dine faste utgifter tilsier at du vil være i stand til å betjene lånet. Dette samtidig som du har tilstrekkelig med midler til å betjene boutgifter, nødvendig livsopphold og andre faste utgifter som du vil ha etter refinansieringen.

Få til en avtale med kreditorene dersom du ikke får til en refinansiering.

For veldig mange så er det ikke lenger mulig å få til en refinansiering, når de er kommet til det stadiet at de har erkjent for seg selv at de har et gjeldsproblem. De har da gjerne så mye gjeld, og kanskje også pådratt seg betalingsanmerkninger, at det ikke lenger er mulig med nye låneopptak. Spørsmålet er hva man da gjør i slike tilfeller?

Hvis vi ser bort i fra muligheten til å få en gjeldsordning, som vi kommer tilbake til senere i artikkelen, eller rett og slett bare gi blaffen, så er alternativet å forsøke å få til avtaler med de enkelte kreditorene. Avtaler som du kan leve med.

Du må i slike tilfeller passe på at du ikke inngår avtaler som du ikke klarer å overholde. Det vil kun føre til unødvendige omkostninger og en tidligere betalingsanmerkning, som beskrevet i denne artikkelen hos Inkassoguiden.

Før du begynner å forhandle med kreditorene, så må du få på det rene for deg selv hva du totalt sett har til disposisjon til å betjene gjeld med. Før dette kan det være fornuftig å gå gjennom nedenstående og se på hva du kan gjøre for å senke dine utgifter og øke dine inntekter. Dette kan også være en prosess du fører parallelt med forhandlingen med kreditorene.

Det er vanskelig å forhandle med kreditorer når det gjelder misligholdt gjeld. Profesjonelle aktører som kredittkortselskap, forbrukslånsbanker og inkassobyråene vet nemlig at dersom du har et mislighold hos dem, så har du gjerne mislighold flere plasser.

De vet også at det er kø prinsippet og «første mann til mølla», som gjelder ved utleggsforretning hos namsmannen. Ja, de kan gjerne synes at ditt forslag er fornuftig, men samtidig er de redde for at andre kreditorer skal komme foran dem i køen i en slik fremtidig prosess. De vet da at du som en konsekvens av dette tvinges til å prioritere disse kreditorene, til tross for avtalen du har inngått, gjerne med det resultat at kreditoren som har vist fleksibilitet blir sittende med skjegget i postkassen.

Dersom du bor i eid bolig, som ikke er overbeheftet, så vil kreditorene være svært aggressive for å komme først i køen for å få pant i denne. Det samme gjeler dersom det antas at det er rom for trekk i din inntekt, eller at du har andre formuesgoder som er tjenlig for utlegg, som det så fint heter.

På grunn av dette kan det av og til, sett fra skyldners ståsted, være mest fornuftig å selge boligen frivillig på et tidlig stadie av de oppståtte gjeldsproblemene, i stedet for å vente på at kreditorene får utleggspant og risikere tvangssalg, eller i beste fall leve med frykten for tvangssalg frem til all gjelden er oppgjort. Et slikt salg kan også gi deg et tilstrekkelig overskudd slik at du kan betale deg helt eller delvis ut av gjeldsproblemet med overskuddet av hussalget.

Det samme gjelder dersom du har bil med friverdi. Dersom du beholder denne gjennom avholdelse av utleggsforretninger, så vil det bli tatt utleggspant i denne bilen. Denne vil etter all sannsynlighet bli begjært tvangssolgt kort tid etterpå dersom det er rimelig å anta at det er betydelig friverdi i bilen som vil gjøre det hensiktsmessig med tvangssalg av denne for kreditoren som begjærer tvangssalg.

Ha et ris bak speilet til kreditorene som ikke aksepterer en frivillig avtale.

Til tross for alle utfordringene du vil møte i ditt forsøk på å få en frivillig avtale med alle kreditorene, så er en avtale ikke uoppnåelig.

Kreditorene og inkassobyråene vet at det er viktig å spille på lag med skyldnere slik at disse er positive til dem og prioriterer dem ved fremtidige frivillige innbetalinger.

Samtidig er det alltid en risiko for at skyldner søker om en gjeldsordning, noe som i de aller fleste tilfeller medfører at kreditorene taper hele eller store deler av sitt krav.

Det at skyldner innvilges avtaler som denne kan leve med, øker muligheten til at skyldner gjør det denne evner til å øke sine inntekter og betale de avtalte avdragene. Alternativet er ofte at skyldner gir blaffen og lar kreditorene holde på med sitt, nemlig forsøk på rettslig inkasso.

Problemet for kreditorene er at mange skyldnere ikke bor i egen bolig og dersom de gjør dette så er boligen gjerne allerede overbeheftet. Skyldner har også rett til å beholde den delen av sin inntekt som trengs til nødvendige boutgifter og livsopphold til seg og sin familie.

Det er således normalt bare en kreditor om gangen som får et eventuelt lønnstrekk, dersom det er rom for dette i skyldners økonomi, etter nødvendige boutgifter og livsoppholdssatser er trukket fra. Alle som kommer etter dette og forsøker seg med en utleggsforretning vil bare få resultatet «intet til utlegg».

Det betyr at kreditor ikke oppnår annet enn å legge ut saksomkostninger, omkostninger de ikke er garantert å få tilbake dersom skylder aldri kommer seg på bena igjen økonomisk. Her er det store variasjoner i hvordan kreditorene tenker.

En del store tunge finansaktører som spesialiserer seg på å spekulere i akkurat dette, rett og slett fordi det på kredittkortgjeld og forbrukslån gjerne er en årlig rente på 20- 30 %. De ser bare store gevinster i at de må vente lenge på at skyldner gjør opp slik gammel gjeld.

 Disse aktørene vet at selv om en del skyldnere aldri kommer seg på bena igjen eller får gjeldsordning, så vil flertallet før eller siden komme seg ovenpå økonomisk igjen. I mellomtiden har kravet mangedoblet seg. Disse spekulerer også i slik forhold som at de aller fleste personer under 50 år før eller siden vil motta et betydelig arveoppgjør.

For å få slike aktører med på banen, så må du klare å overbevise dem tilstrekkelig til at det forslaget du presenterer er den beste muligheten de har for å noensinne få penger fra deg. I din dialog med dem så kan du derfor gjerne poengtere at gjeldsordning er et reelt alternativ.

Poengter gjerne videre at dine foreldre ikke har nevneverdige midler å etterlate seg i arv, eller at forskudd på arv allerede er utdelt til deg og resterende vil gå til dine søsken (forutsatt at dette stemmer med fakta). Dersom din yrkesfremtid står i fare (på grunn av nedbemanninger, sykdom eller lignende), så poengterer du også dette og at det vil føre til at det da ikke vil være rom for trekk i din inntekt lenger.

Din viktigste oppgave er med andre ord å formidle at kreditorene har alt og vinne på å gå med på ditt forslag og alt og tape på å avvise dette. Dette er ikke lett og er ofte en jobb du med fordel kan overlate til en gjeldsrådgiver eller advokat.

Vurder mulighetene du har for å øke inntekten din.

I prosessen du påbegynner for å løse dine gjeldsproblemer, så bør du se på hvilke muligheter du har til å øke dine inntekter. Det er flere måter du kan gjøre dette på men det er viktig å huske på at dette ikke over tid går på akkord med din egen helse. Da kan du ende opp med å sitte i en enda verre situasjon etter kort tid.

Dette bør du vurdere for å få økt inntekten din:

Kan du få høyere lønn ved å bytte arbeidsgiver eller gå over i annet yrke? Mange gror ofte fast i en bestemt stilling hos en arbeidsgiver. Ved gjeldsproblemer er det absolutt på tide å tenke gjennom om du kan få vesentlig høyere inntekt ved å bytte arbeidsgiver og/ eller yrke.

Hvilke muligheter finnes for overtid på arbeidsplassen din? For en kortere periode så kan det være fornuftig å påta deg mye overtidsarbeid, for å komme deg ovenpå i forhold til din gjeldssituasjon.

Vurder dine muligheter til å skaffe deg en ekstrajobb eller på annet måte få en ekstrainntekt. Dette kan du finne mange gode tips til hos ekstrainntekt.org.

Be rett og slett om lønnstillegg. Mange som har jobbet lenge i samme stilling og trives der glemmer å be om lønnsforhøyelse, eller ikke tør rett og slett å be om dette. Dette skal du ikke være redd for.

Sannsynligvis så har din arbeidsgiver vesentlig større nytteverdi av å ha deg som ansatt nå i forhold til når du var ny på arbeidsplassen.  Det er fullt mulig å be om lønnsforhøyelse uten å true med å slutte i jobben. Dette vet arbeidsgiver at er en naturlig risiko, dersom den ikke imøtekommer ditt ønske og du trenger ikke å påpeke dette og skape dårlig stemning.

Flere av disse tiltakene kommer ikke uten en pris og det er derfor viktig å ta personlige hensyn. Det er liten hensikt å ta på seg alt du kan av overtidsarbeid, dersom dette resulterer at du går helt i kjelleren og pådrar deg en lang sykemelding eller enda verre.

Det samme gjelder et eventuelt bytte av jobb. Dersom du stortrives på arbeidsplassen din så er det kanskje ikke verdt å bytte jobb for å få en liten økning i inntekten din. Ta derfor egne personlige hensyn i denne prosessen, men samtidig så er det viktig å huske at ting ikke kommer helt uten en bakside. Det å be om en lønnsforhøyelse bør alle i en slik situasjon med gjeldsproblemer ta seg mot til.

Kan du skaffe raske penger på annen måte?

Vi antar på dette stadiet at du allerede har uttømt dine muligheter til å få en tradisjonell refinansiering ved pant i eiendom. Spørsmålet er nå om du har andre muligheter til å skaffe raske penger.

Forskudd på arv er det første naturlige alternativet å se på. Dersom du har godt bemidlede foreldre eller andre du skal arve, så kan du driste deg til å spørre om forskudd på arv, dersom dette ikke faller helt unaturlig for deg.

Dersom det er uaktuelt for deg å spørre om forskudd på arv, så kan du stille spørsmål om de samme personene er villige til å ta opp et lån med pant i bolig i sitt navn og deretter låne pengene videre til deg i form av et privat lån til samme rente som de selv betaler. Veldig mange vil være villig til dette og samtidig kan du sette dem på tanken til å gi deg forskudd på arv uten at du trenger å be om det.

Inkassoguiden.no har skrevet en fin artikkel som gir deg 11 gode alternativer til forbrukslån. Mange av disse tipsene er aktuelt i denne sammenhengen, spesielt ved mindre påbegynnende gjeldsproblemer.

Gjør vesentlige endringer rundt forbruket ditt.

Neste steg er å gjøre vesentlige endringer i forbruket ditt. Jo høyere forbruk du har hatt frem til nå, jo bedre effekter vil du ha av disse tiltakene. I denne samleposten gjelder alt som ikke gjelder betjening av eksisterende gjeld som ikke er knyttet opp mot formuesgoder. Slik gjeld kommer vi tilbake til senere.

Du må nå gå gjennom absolutt alt du har av faste utgifter, samt utgifter til vanlig forbruk som dagligvarer og lignende. Vi kan garantere at det er penger å spare for deg på nesten hvert eneste punkt under.

Slik reduserer du dine faste utgifter og forbruk:

 Gå gjennom dine forsikringer. Finn først ut om du har unødvendige forsikringer eller om du er overforsikret.  Det er ingenting å tjene på å forsikre boligen din for 6 millioner dersom den kun er verdt 3 millioner. Noe ekstra kan være fornuftig, men en voldsom overforsikring er penger ut av vinduet.

Når du har klargjort hva du trenger å forsikre i fremtiden så innhenter du tilbud fra flere selskap på dette og velger selvfølgelig det billigste (forutsatt at vilkårene er akseptable). Bare ved å gjøre dette tiltaket vil mange spare mange tusenlapper i løpet av året, spesielt dersom det er lenge siden sist de tok denne runden.

Be om avdragsfrihet på boliglånet. Dersom du bor i eid bolig så er dette noe av det første krisetiltaket du bør foreta deg. Jo før jo bedre. Dette tiltaket alene kan, dersom du er tidlig nok ute, i mange tilfeller være tilstrekkelig for å unngå at det økonomiske «korthuset» ditt rakner fullstendig.

 Det er selvfølgelig en bakside, nemlig at du ikke betaler ned på boligen. Det er imidlertid mye bedre å bruke penger på å betjene annen gjeld med en rentesats på 20. 30 % årlig rente fremfor å betjene avdrag på boliglånet med 3 % rente.

Bytt strømleverandør. Dersom du har hatt den samme strømleverandøren i mange år, så er det sannsynlig at du kan spare en del hundrelapper i måneden på å bytte strømleverandør. Bruk en tjeneste som strompris.no, men ikke hopp på det aller beste tilbudet, dersom det ligger på topp på grunn av en velkomstrabatt som kun gjelder i en måned eller to. Vær naturlig kritisk.

Gå gjennom abonnement på tv og strømmetjenester. Trenger du egentlig alle programpakkene fra din TV- leverandør. Og hva med alle strømmetjenestene. For de aller fleste så vil savnet ikke bli for stort dersom de nøyer seg med grunnpakken til Tv- signal leverandøren samt å begrense abonnementet på strømmetjenester til ett enkelt abonnement som Netflix. Ja, du vil sikkert savne noe av det du sier opp, men vi kan garantere at dette savnet er ingenting sammenlignet med følelsen av å se boligen bli solgt på tvangssalg.

Stum røyken. Ja, vi vet at røyken er din beste venn, men dersom du ikke har stumpet denne for lenge siden, så er det på høy tid nå som du opplever gjeldsproblemer. Har du virkelig samvittighet til å sette din egen og familie sin trygge økonomiske hverdag på spill, i tillegg til din egen helse, ved å fortsette å bruke mange tusenlapper i måneden på noe slikt egoistisk og destruktivt som tobakksprodukter? Og, ja. Dersom du snuser så gjelder det deg også.

Endre dine innkjøpsvaner av dagligvarer. Her er det også mange tusenlapper å spare for mange. Bare ved å begynne med å skrive handlelapp i stedet for å handle på impuls gjør mye for mange, slik at de unngår dårlige og dyre impulskjøp. Gjør få store handler i lavprisbutikker fremfor små daglige innkjøp i nærbutikken. Kjøp middag og matvarer ut ifra hva som er på tilbud og velg lavprisprodukter som First Price der slike alternativer finnes.

Selvfølgelig så takker du ja til Trumf kort, Coop kort og Rema sin Æ app og bruker disse. Det blir litt penger i løpet av året tross alt. Det er viktig å ikke la slike produkter styre hvor du velger å handle men samtidig benytte dette når du handler på aktuelle steder som er tilknyttet dette. Det er det man kan kalle gratis penger og krever svært lite av deg.        

Betal regningene på forfall. Dette punktet forutsetter at din økonomiske hverdag ikke har kollapset helt enda. Det er mye penger på å spare på å unngå forsinkelsesrenter, purregebyr og inkassoomkostninger. Dersom du er en av de mange som konsekvent venter med å betale til forfallet på inkassovarselet, så gjelder dette spesielt deg. Sett deg ned å summere alle ekstraomkostningene du betaler hver måned på grunn av forsinket betaling. Du vil bli overrasket over hvor mye dette utgjør.

Ikke benytt kredittdelen i kredittkortet. Dette er igjen et punkt som gjelder dem som er så heldige at gjeldsproblemet ikke har tatt helt overhånd enda. Det gjelder nok et såpass lite antall av målgruppen for denne artikkelen at vi i det hele tatt vurderte om det er hensiktsmessig å ta med. Vi gjør dette likevel da det får frem hvor dyrt dette er og hvordan man unngår å havne i gjeldsproblemer på nytt.

Kredittkort har gjerne en rentesats på 25 % årlig rente pluss eventuelle fakturagebyr, utsettelsesgebyr og termingebyr. Dette er dyrt. Bruk gjerne kredittkort dersom du er så disiplinert at du alltid betale hele fakturasummen på forfall. Dessverre gjelder dette veldig få. De andre bør sky kredittkort som pesten, da dette sammen med forbrukslån er den vanligste veien inn i betydelige gjeldsproblemer.

Si opp «støttemedlemskapet» på treningssenteret. Overaskende mange husholdninger betaler for ett eller flere medlemskap på et treningssenter eller lignende, som ikke blir benyttet. Dersom du ikke benytter dette fast så er det bare å bli kvitt det så fort som mulig. Selv om du fortsatt er i bindingstid så er det bare å si det opp, hvis ikke glemmer du det bare og du ender med å betale for flere måneder ekstra.

Du kan selvfølgelig trene i bindingstiden og oppsigelsestiden. Dersom du i løpet av oppsigelsestiden finner treningsgleden igjen (skjer ikke for 98 % av befolkningen) så kan du alltid tegne bytt medlemskap eller spørre om det er mulig å aktivere medlemskapet igjen uten ekstra omkostninger.

Vurder å selge hus, bil og båt for å finne billigere alternativer.

Når du har erkjent at du har et gjeldsproblem og samtidig har forsøkt å løse dette ved å øke inntekt og redusere utgifter, så er det et viktig tema igjen. Dersom du sitter på en dyr eiendom, dyre biler eller en dyr båt eller en campingvogn, så er det på tide å se på behovet for dette.

Siden bolig over tid normalt stiger over tid så haster det ikke så mye å bli kvitt dette på grunn av verditapet. Likevel er salg av en dyr bolig, for å finne et billigere alternativ, et av de mest effektive tiltakene du kan foreta deg for å løse et gjeldsproblem raskt.

Det hjelper lite at boligen stiger i verdi dersom du ikke har råd til å betjene din gjeldsbyrde, og dette over tid vil føre til at du risikerer at det tas utleggspant i boligen med dertil tilhørende risiko for tvangssalg.

Dersom du har friverdi i boligen så har du sannsynligvis allerede forsøkt å få refinansiering. Dersom dette er avslått er det fordi banken mener du ikke har mer betjeningsevne. Da bør du absolutt vurdere å selge boligen for å innfri dyr forbruksgjeld og samtidig senke dine faste månedlige kostander betydelig.

Når det gjelder bil så gjelder det samme, med en vesentlig forskjell. Dette er nemlig at i motsetning til bolig, så synker biler i verdi for hver dag som går. Vi ser da bort i fra spesielle veteranbiler og samleobjekter.

Dersom du opplever gjeldsproblemer så er det absolutt på tide og se på bil kostnadene. Dersom husstanden har to biler så er dette tiden for å revurdere om husstanden kan klare seg med en bil.

Det er dyrt og ha bil. Uavhengig av innkjøpspris så påløper det forsikring, årsavgift, bompenger, drivstoffutgifter, vedlikehold og verkstedutgifter for å nevne det mest vanlige.

Utover dette så kommer den største utgiften, nemlig verditapet. Dette er like stort uansett om du har betalt ut bilen eller har belånt den. Dersom du har belånt bilen så kommer månedlige renteutgifter, avdrag og termingebyr imidlertid i tillegg som en ren utgift.

Du bør således både vurdere behovet for å beholde bil eller biler i husstanden samt vurdere om du kan klare deg med rimeligere bil/ biler. Her er det viktig å ikke spare seg til fant. Dersom du er avhengig av bil og ikke kan fikse bilen selv, så må verditapet og utgiftene på en ny bil veies opp mot høyere verkstedsutgifter for en eldre bil.

Som en tommelfingerregel så lønner det seg med en nyere bruktbil for de aller fleste. Da er balansen mellom verditap og behovet for vedlikehold og reparasjoner best, sett ut i fra et økonomisk perspektiv.

Veldig ofte er det mest fornuftige økonomisk å velge en lavere bilklasse i stedet for en eldre bil. Dersom du klarer deg med en mellomklassebil, i stedet for en SUV av samme bilmerke, så vil du spre mye penger. I tillegg bør du styre unna dyre Premium merker som BMW og Mercedes.

Dette er også tiden å vurdere om det er hensiktsmessig å bytte fra fossilt brennstoff til el-bil. Spesielt dersom du bor i en storby så kan du spare mye penger på de mange el- bil insentivene som gir gratis bompenger, gratis parkering og lave drivstoffkostnader for å nevne noen økonomiske fordeler.

Du har krav til gratis gjeldsrådgivning fra kommunen ved gjeldsproblemer.

Det er svært tungt å ta tak i egne gjeldsproblemer. Dette gjelder spesielt dersom du er langt nede i hengemyra og har få muligheter til refinansiering, økning i inntekt, forskudd på arv og lignende. Selv ellers svært ressurssterke mennesker flater ut når de havner i personlige gjeldsproblemer og mange opplever handlingslammelse.

Det er dermed viktig å være klar over at selv om du ikke er i stand til å betale en gjeldsrådgiver, så er alle kommuner i Norge pliktige til å ha et tilbud til sine innbyggere om gratis gjeldsrådgivning.

Du kommer i kontakt med den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten ved å rådføre deg med NAV eller namsmannen.

Dessverre er ikke kvaliteten på de kommunale gjeldsrådgiverne alltid like god, men for de fleste er det et mye bedre alternativ enn å forholde seg passiv.

Spesielt dersom du er i en situasjon hvor du har noe å tilby kreditorene, så ser vi at de kommunale gjeldsrådgiverne er litt lite kreative i forhandlingene med kreditorene. De forholder seg gjerne konsekvent til prinsippene i gjeldsordningsloven, og mange kreditorer ser derfor liten risiko i å avvise et forslag fra disse rådgiverne og heller ta sjansen på at skyldner søker gjeldsordning.

Dersom din situasjon imidlertid er så håpløs at du ikke har noen annen reell mulighet enn en offentlig gjeldsordning via namsmannen etter gjeldsordningsloven, så kan du gjerne benytte den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten.

Det er nemlig sjeldent et problem å få namsmannen til å godta en runde hos den kommunale gjeldsrådgiveren som oppfylling av lovens krav, som sier at skyldner først skal ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene før det kan åpnes gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven.

Gratis kommunal gjeldsrådgiver eller betalt privat gjeldsrådgiver?

Svaret på ovenstående er enkelt, nemlig ingen av delene. Dersom du har mulighet til å betale for det så går du til en advokat for å få denne til å hjelpe deg med dine gjeldsproblemer. Det opplagte problemet med en privat gjeldsrådgiver eller advokat er at dette koster penger. Det er selvsagt ikke så enkelt når mangel på penger er grunnen til at du oppsøker dem.

Det er ofte lang ventetid hos kommunale gjeldsrådgivere, noe som også taler for et privat alternativ som privat gjeldsrådgiver eller advokat.

Dog skader det aldri å være tidlig ute og bestille en time hos den kommunale gjeldsrådgiveren, så fort som mulig etter at du har erkjent at du har et gjeldsproblem. Ta derfor uansett en innledende samtale med den kommunale gjeldsrådgiveren, fremlegg frem din sak og hør hva gjeldsrådgiveren foreslår videre.

Dersom du synes den kommunale gjeldsrådgiveren har fornuftige tanker rundt den videre prosessen og fremstår som pågående og effektiv, så kan det absolutt være verdt forsøket. Dersom den kommunale gjeldsrådgiveren virker tafatt og uengasjert i første møte, så er det absolutt verdt å vurdere en privat løsning.

Det er mange måter private gjeldsrådgivere og advokater kan ta betalt for sine tjenester, når kunden ikke har penger å betale med. Spesielt for private gjeldsrådgivere har dette, sammen med full avtalefrihet og det faktum at det ikke er noen reguleringer i dette markedet, ført til en frynsete rykte for bransjen. Dette fordi noen enkelte aktører har utformet avtaler som utnytter personer i en sårbar situasjon.

Private gjeldsrådgivere har ofte avtaler med finanstjenester og finansinstitusjoner som disse formidler avtaler for. Dette får de gjerne en betydelig provisjon for, noe de ikke alltid formidler tydelig til sine kunder. Dermed risikerer personer med gjeldsproblemer å bli lurt inn i dyrere refinansieringsløsninger enn nødvendig.

Veldig ofte tar private gjeldsrådgivere betalt i form av en prosentandel av det de klarer å forhandle gjelden ned. Dette kan komme i tillegg til timepriser og en grunnsatts for hjelpen. Det er heller ikke uvanlig at de tar på seg å administrere deler av økonomien for kundene mot et månedlig honorar.

Alle disse kostandene bakes gjerne inn i en samlepakke, som finansieres med et relativt dyrt refinansieringslån. Siden gjelden er forhandlet ned og alle provisjoner er bakt inn i denne pakken er det ofte skjult hvor mye penger gjeldsrådgiveren faktisk har tjent på sin kunde. På toppen av det hele mottar denne provisjon for lånet den har formidlet. Dette underkommuniseres ofte i kundekontakten.

Til tross for at mye av ovenstående fra et forretnings etisk ståsted er svært kritikkverdig, så kan den endelige løsningen oppfattes som gunstig for personen med gjeldsproblemer. Den totale gjelden er forhandlet ned og alt er samlet i ett lån som gjerne har betydelig lavere rente enn de enkelte gjeldspostene hadde tidligere.

For mange så kan derfor ovenstående til tross for alt det tvilsomme fremstå som en god løsning. Dersom du velger dette så bør du imidlertid alltid lese svært godt i avtalene du signerer med gjeldsrådgiveren. Selv om du ikke har råd til å bruke en advokat som gjeldsrådgiver så bør du vurdere å spandere på deg en time hos advokat til å gå gjennom avtalen gjeldsrådgiveren vil at du skal signere.

I motsetning til private gjeldsrådgivere så har advokater på sin side har gjerne høye timepriser, men har ingen baktanker utover dette. Alle reduksjoner de klarer å forhandle ned på gjelden tilfaller deg.

En henvendelse fra advokater til kreditorer og inkassobyrå tas normalt veldig seriøst. Disse vet at ingen tar på seg kostnaden med å engasjere advokat i denne prosessen, uten at de er seriøse med tanke på å finne en løsning. De vet også at advokaten gir deg riktig veiledning i forhold til dine rettigheter og muligheten for gjeldsordning og andre juridiske forhold.

Dermed oppnås det ofte gode og solide avtaler via advokater. Ja det koster penger, men du har ikke skjulte kostnader og du kan stole på at dine interesser er ivaretatt i avtaler som inngås med kreditorene.

Advokat er derfor det beste alternativet å bruke til gjeldsrådgivning så sant du har mulighet til å betale for det.

Advokater er også mennesker som normalt tjener veldig godt med penger. De fleste vil derfor ha sympati for klienter i en slik situasjon og dette er gjerne ikke sakene de velger å skrive fakturaer med gaffel, for å bruke et kjent utrykk.

Gjeldsordning, en siste utvei ved svært alvorlige gjeldsproblemer.

Dersom du ikke lykkes i å finne noen som helst løsning med kreditorene på ditt gjeldsproblem, og du heller ikke finner en annen måte å betale ut gjelden på, så er en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven en siste utvei for å bli kvitt gjeldsproblemer.

En gjeldsordning etter gjeldsordningsloven er en løsning til personer som er varig ute av stand til å betjene gjelden sin. Disse kan søke gjeldsordning, noe som medfører at de i en periode som normalt er på 5 år kun skal beholde den del av sin inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold. Alt overskytende skal gå til dekning av gjelden. Når gjeldsordningsperioden på 5 år er over så skal all resterende gjeld slettes.

Det er en del forutsetning som skal være på plass for at du i det hele tatt skal få åpnet gjeldsforhandlinger via namsmannen, noe som er det første steget i prosessen med å få en gjeldsordning. Dette er:

  • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden din. Du skal med andre ord ikke ha noen utsikter til å bli gjeldfri i overskuelig fremtid.
  • Gjelden skal i hovedsak være eldre gjeld og ikke være stiftet i løpet av de siste 2 årene.
  • En betydelig del av gjelden bør ikke være skattekrav og bøter.
  • Du må selv etter egen evne ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene. En prosess via en kommunal gjeldsrådgiver anses normalt å oppfylle dette kriteriet. I spesielle tilfeller hvor det er åpenbart at dette ikke vil føre frem kan dette ses bort i fra.
  • Du kan ikke ha fått gjeldsordning tidligere. Man kan kun få gjeldsordning en gang i livet.

Dersom du mener at gjeldsordning er eneste utvei for deg, så må du som nevnt først forsøke å komme til en ordning selv med kreditorene dine. Her kan du gjerne benytte den kommunale gjeldsrådgivningstjenesten til å oppfylle dette kravet.

Dersom du ikke kommer til en avtale med kreditorene og du mener du oppfyller kravene til å få gjeldsordningen, så bestiller du en time hos namsmannen med tanke på å søke om å få åpnet gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven. Dette er første steget for å søke om gjeldsordning. Namsmannen er deretter pliktig til å hjelpe deg gjennom hele prosessen med å søke om gjeldsordning.

Som en hovedregel så må du selge alt av formuesgoder, inkludert bolig, bil, båt og lignende i gjeldsforhandlingsperioden. Det finnes imidlertid mulighet til å beholde eid bolig av enkel standard under en gjeldsordning.

Det samme gjelder rimelig bil dersom du eller personer i husstanden er avhengig av denne i forbindelse med jobb eller utdanning. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen som gjelder retten til å beholde bil ved gjennomføring av utleggsforretning. De samme prinsippene gjelder stort sett ve gjeldsordning.

Namsmannen vil deretter sammen med deg sette opp et forslag til en frivillig gjeldsordning etter prinsippene i gjeldsordningsloven. Dersom alle kreditorene godtar dette, så foreligger det en avtale om utenrettslig gjeldsordning.

Dersom en eller flere av kreditorer ikke godtar forslaget, så kan du enten tilpasse forslaget til disse innsigelsen, eller du kan fremme saken til tingretten for å få en tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Det er da en tingrettsdommer som skal beslutte om du oppfyller kravene til å få gjeldsordning og om ditt forslag skal stadfestes. Dersom kreditorene ikke anker dette innen ankefristen, så har du fått en tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Når du har fått en gjeldsordning er det svært viktig at du oppfyller kravene dine i denne ordningen. Dersom du misligholder ordningen så risikerer du at en av kreditorene begjærer gjeldsordningen opphevet. Du har da ikke bare kastet bort all denne tiden men også mistet muligheten til en gjeldsordning.

Gjør det du kan for å unngå tvangssalg ved gjeldsproblemer.

Vi har vært inne på det tidligere i artikkelen men gjentar det og utdyper det ytterligere. Du må gjøre alt du kan får å unngå tvangssalg av dine formuesgoder ved gjeldsproblemer. Dette rett og slett fordi du vil tape mye penger ved at dette selges på tvangssalg fremfor ved et frivillig salg.

Du bør derfor på et tidligst mulig tidspunkt vurdere om det er hensiktsmessig å selge boligen, dersom du ser at det ikke er noen annen vei utenom dette.

Det er absolutt å anbefale at dette gjøres før det går så langt at det tas utleggspant i boligen, spesielt dersom namsmannen tar utleggspant utover det som er markedsverdi på boligen. Da prisgis du samtykke fra disse kreditorene for at de skal slette panten dersom du ikke oppnår en høy nok salgspris til å innfri disse sine krav.

Seriøse kreditorer og inkassobyrå forstår at det er mest hensiktsmessig for alle parter å samtykke til et frivillig salg i det åpne markedet, selv om deres krav ikke innfris fullt ut. De vet at det ikke vil oppnås noe bedre pris ved et tvangssalg, snarer tvert imot.

Ved å samtykke til et frivillig salg så vil en seriøs kreditor forså at skyldner oppnår en best mulig pris for sin bolig og blir kvitt mye gjeld, selv om deres krav ikke blir dekket i denne omgang. Dog vet de at skyldner videre står mye bedre rustet til å ha mulighet til å dekke deres krav i fremtiden.

Useriøse kreditorer og inkassobyrå derimot benytter en slik anledning til å presse skyldner til å betale deres krav for at de skal slette utleggspantet. Dette gjelder spesielt dersom det er mindre krav da de vet at dette gjerne er penger skyldner klarer å hoste opp hvis hele salget står på spill.

For å unngå at du er prisgitt kreditorers velvilje, for å få til et frivillig salg, så bør du derfor sterkt vurdere å selge før gjeldsproblemet ditt går så langt. Dette gjør oppdraget også mye mer attraktivt for megler og en mulig kjøper, da det ikke trengs å innhente samtykke fra kreditorene før et bud aksepteres.

Husk at når du har løst ditt gjeldsproblem så er det ingenting i veien for at du kan komme deg inn i boligmarkedet igjen. Ja, det koster penger å kjøpe og selg hus men tapet du opplever ved tvangssalg er gjerne enda større.

Dersom du eier bolig sammen med samboer eller ektefelle så eier dere gjerne en ideell halvpart hver. Dette gjør en tvangssalgsprosess mye mer problematisk for en kreditor, noe du kan utnytte for å beholde eid bolig ved gjeldsproblemer. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen på inkassoguiden.no.

Sjekk også mulighetene for å få et kommunalt startlån ved gjeldsproblemer.

Et kommunalt startlån kan være et alternativ for deg med gjeldsproblemer til å beholde boligen, dersom du ikke får innvilget et normalt refinansieringslån i bank. Vi avslutter derfor denne artikkelen med å gi deg råd om å forsøke dette som et siste alternativ før du beslutter å selge boligen din ved gjeldsproblemer.

Et kommunalt startlån kan innvilges til personer med gjeldsproblemer selv om de har betalingsanmerkninger, dersom dette kan bidra til at familien kan bli boende i eksisterende bolig. Selv om det kan ses bort i fra betalingsanmerkningers så stilles det fremdeles krav til betjeningsevne.

Fordelen er at du får husbank rente på hele lånet. Den eneste ekstrakostnaden du risikerer er en liten ekstrarente på inntil 0,25 prosentpoeng i tillegg til den vanlige renten, en ekstrakostnad som kommunen kan beregne for å administrere lånet for husbanken.