Back to Top
For deg med inkasso og gjeldsproblemer.

Velkommen

Dette nettstedet er laget for å hjelpe deg med gjeldsproblemer til å finne gode, konstruktive og langstige løsninger på dine gjeldsproblemer. Dersom du har et betydelig gjeldsproblem så har du gjerne så mye gjeld at du ikke lenger klarer å betjene denne med din normale lønnsinntekt. For enkelte kan dette være et lite forbrukslån på noen tusenlapper, for andre kan det være snakk om gjeld på flere millioner. Uansett, så lenge du ikke klarer å betjene gjelden din så har du gjeldsproblemer.

Det er mange vinkler å angripe gjeldsproblemene på. Hva som er mest fornuftig for deg avhenger bl.a. hvor stor inntekt du har, mulighet til å øke inntekten, mulighet til å skaffe kausjonist med tanke på refinansiering, hvor mye gjeld du har og hvor mange kreditorer gjelden er fordelt på med mere. Dersom du har få saker, god inntekt og/eller mulighet til å stille sikkerhet har du et godt utgangspunkt for å komme til en utenrettslig avtale med kreditorene. Dersom du imidlertid er trygdet og vil være det fremover og/ eller ikke har mulighet til å stille sikkerhet er det vanskeligere å få til en frivillig avtale med kreditorene. En gjeldsordning via namsmannen vil ofte være det riktige i slike saker for dem med betydelige gjeldsproblemer.

Det er mange angrepsvinkler i forhold til hvordan du kan håndtere gjeldsproblemer. Det aller beste er å igangsette nødvendige tiltak i tide slik at du unngår å havne i gjeldsproblemer i utgangspunktet. Dessverre viser det seg at dette ofte er enklere sagt enn gjort. Folk flest er optimistiske av natur og tror at problemer er kortsiktige og vil løse seg. Dermed velger de alt for ofte å løse problemet på kort sikt ved å ta opp et forbrukslån. Dette er imidlertid den sikreste veien ned i økonomisk avgrunn dersom gjeldsproblemet faktisk ikke er av svært kortsiktig art. Denne nødløsningen mener vi er den absolutt viktigste årsaken til at nordmenn havner i gjeldsproblemer og dyp personlig økonomisk krise.

Vi håper vi med artiklene på dette nettstedet kan hjelpe deg med å få bedre innsikt i lovverket og de muligheter som finnes for deg med gjeldsproblemer. Husk at det dyreste du gjør er å lå være å gjøre noe i forhold til ditt gjeldsproblem. Ved å la skyhøye renter og gebyrer løpe dag etter dag på dine lån og kreditter oppnår du kun en ting, nemlig at gjelden før eller siden blir uoverkommelig stor. Uansett dine forutsetninger i forhold til inntektsmuligheter, evne til å skaffe kausjonist o.s.v. vil du før eller siden komme til et punkt hvor en offentlig gjeldsordning er eneste fornuftige utvei ut av dine gjeldsproblemer. I denne sammenheng kan det være et meget fornuftig valg å bruke noen kroner på en gjeldsrådgiver eller advokat for å hjelpe deg med å komme i gang før du havner så langt ute i det økonomiske uføret. Husk imidlertid alltid å sjekke opp referanser og ikke minst gjør et søk på rådgiveren på Google (både person og firma) før du inngår en forpliktende avtale med denne.

Utfordringer man møter ved gjeldsproblemer - Med løsningsforslag.

Når man når det punktet hvor en tung gjeldbyrde tipper over og man begynner å misligholde sine gjeldsforpliktelser, så er det mange nye utfordringer man møter i hverdagen. I denne artikkelen vil vi forsøke å ta disse utfordringene for oss og samtidig komme med forslag til hvordan du løser disse problemene eventuelt hvordan du lever med de nye utfordringene og gjør problemet minst mulig.

Når man begynner å misligholde gjeld kommer det utfordringer i kø. Hovedutfordringene kan vi liste opp på følgende måte:

  • Det begynner å påløpe purregebyr, inkassosalær og forsinkelsesrenter.
  • Telefonen begynner å ringe fra de forskjellige inkassobyråene som vil purre på deg og inngå avtaler med deg.
  • I enkelte tilfeller kommer inkassobyrået hjem på døren til deg.
  • Det igangsettes rettslige skritt dersom du ikke har avtaler på alle inkassosakene som opprettholdes.
  • Du begynner å få betalingsanmerkninger når det er igangsatt rettslige skritt.
  • Ved utleggsforretning via namsmannen tas det pant i hus, bil og eventuelt andre formuesgoder.
  • Dersom det er rom for trekk i din lønn så nedlegges det utleggstrekk i lønnen din.
  • Når det er tatt utleggstrekk i din lønn så mister du rådigheten over den delen av din lønn som du ikke trenger til boutgifter og livsopphold. Dermed mister du muligheten til å betjene andre avtaler, noe som igjen fører til rettslig pågang i flere saker.
  • Når du har fått betalingsanmerkninger er du i stor grad avskåret fra refinansiering og nye låneopptak. Du vil også oppleve problemer med å knytte til deg nye avtaler som innebærer et kredittelement. Det å få et nytt mobilabonnement blir plutselig nesten umulig.
  • Dersom du eier bil og bor i eid bolig kan du risikere å miste dette ved tvangssalg når det er tatt utleggspant i dette.

Gjeldsproblemer? – Slik tar du tak i problemene

Hva man oppfatter som et gjeldsproblem er veldig individuelt. Noen føler de har et gjeldsproblemer når de av og til ikke klarer å betale en faktura til forfall, mens andre ikke føler de har et problem før boligen legges ut for tvangssalg.

I denne artikkelen forsøker vi å belyse alle grader og typer av gjeldsproblemer. Vi belyser alle mulige måter å løse et gjeldsproblem på, inkludert den siste utvei som er en gjeldsordning.

Det kan sammenlignes litt med følelsen av å være blakk. Noen føler de er blakke når lønnskontoen er tom og de må hente ut midler fra sparekontoen. Dette selv om det står flere hundre tusen på sparekontoen. Andre føler ikke at de er blakke før alle kredittkortene er tømt og de siste tomflaskene i huset er pantet.

Denne artikkelen er skrevet for alle alvorlighetsgrader av gjeldsproblemer. Den enkelte sin situasjon og gjeldsproblem varierer mye, og det som er høyaktuelt for den ene er ikke like interessant for andre, selv om den felles skjebnen er at de har gjeldsproblemer. Vi anbefaler deg derfor å hoppe i artikkelen dersom du kommer til noe som ikke du føler er aktuelt for deg og din situasjon.

Vurder alternativer til en offentlig gjeldsrådgiver

Alle kommuner i Norge er lovpålagt å ha et tilbud om gjeldsrådgivning til de av innbyggerne som opplever gjeldsproblemer. Dette kan være en som er ansatt i kommunen eller en ekstern rådgiver som er engasjert av kommunen.

Dette er i utgangspunktet veldig positivt for dem med gjeldsproblemer. Dessverre viser det seg at de offentlige gjeldsrådgiverne veldig ofte er veldig fokusert på gjeldordningsloven og fremmer kun forslag som tilsvarer det en offentlig tvungen gjeldsordning vil medføre av resultat for skyldneren. De legger gjerne opp forslagsom skal løpe over 5 år og gir sjeldent kreditorer noe som helst dekning. Kreditorene avviser derfor forslagene da de har lite å tape på en offentlig ordning. Dette medfører i praksis at de offentlige gjeldsrådgiverne svært sjeldent kommer til en utenrettslig løsning. Den offentlige rådgiveren ender dermed ofte opp med å få en slags "gjeldssamler" funksjon som bare skaffer oversikt over gjeld og henviser deretter skyldner videre til namsmannen for offentlig gjeldsordning.