Når man når det punktet hvor en tung gjeldbyrde tipper over og man begynner å misligholde sine gjeldsforpliktelser, så er det mange nye utfordringer man møter i hverdagen. I denne artikkelen vil vi forsøke å ta disse utfordringene for oss og samtidig komme med forslag til hvordan du løser disse problemene eventuelt hvordan du lever med de nye utfordringene og gjør problemet minst mulig.

Når man begynner å misligholde gjeld kommer det utfordringer i kø. Hovedutfordringene kan vi liste opp på følgende måte:

  • Det begynner å påløpe purregebyr, inkassosalær og forsinkelsesrenter.
  • Telefonen begynner å ringe fra de forskjellige inkassobyråene som vil purre på deg og inngå avtaler med deg.
  • I enkelte tilfeller kommer inkassobyrået hjem på døren til deg.
  • Det igangsettes rettslige skritt dersom du ikke har avtaler på alle inkassosakene som opprettholdes.
  • Du begynner å få betalingsanmerkninger når det er igangsatt rettslige skritt.
  • Ved utleggsforretning via namsmannen tas det pant i hus, bil og eventuelt andre formuesgoder.
  • Dersom det er rom for trekk i din lønn så nedlegges det utleggstrekk i lønnen din.
  • Når det er tatt utleggstrekk i din lønn så mister du rådigheten over den delen av din lønn som du ikke trenger til boutgifter og livsopphold. Dermed mister du muligheten til å betjene andre avtaler, noe som igjen fører til rettslig pågang i flere saker.
  • Når du har fått betalingsanmerkninger er du i stor grad avskåret fra refinansiering og nye låneopptak. Du vil også oppleve problemer med å knytte til deg nye avtaler som innebærer et kredittelement. Det å få et nytt mobilabonnement blir plutselig nesten umulig.
  • Dersom du eier bil og bor i eid bolig kan du risikere å miste dette ved tvangssalg når det er tatt utleggspant i dette.

Hvordan håndtere de forskjellige problemene ved gjeldsproblemer?

Nedenfor forteller vi litt om hvordan du kan håndtere de forskjellige problemene du vil oppleve ved gjeldsproblemer. Vi må poengtere at alle saker og personlige forhold er forskjellige så dette er ikke noe fasitsvar, kun innspill for å få deg til å tenke som et gjeldsoffer på en formålstjenlig måte, dette for å løse eller leve best mulig med problemene.

Kan jeg hindre at det påløper stadige omkostninger ved mislighold?

Den første utordringen du møter når du begynner å misligholde din gjeld er at det påløper en rekke forskjellige gebyrer og renter. Dette gjør det langt i fra noe enklere å snu trenden og er vanskelig å unngå. Likevel er det noe du kan gjøre for å begrense omkostningene.

Ikke inngå avdragsordninger som du ikke klarer å holde.

Dette vil kun medføre at inkassobyrået legger på ekstra omkostninger samt at du ved mislighold blir registrert med betalingsanmerkning før du eller vill blitt det. Dette fordi en betalingsanmerkning normalt kan registreres først 30 dager etter at det er igangsatt eventuelle rettslige skritt, men ved misligholdt avdragsordning kan det registreres uten at dette kravet er oppfylt.

Tilby deg å signere gjeldsbrev mot at rettslige skritt ikke igangsettes.

Rettslige skritt medfører mye ekstra omkostninger. Inkassobyrået tar sitt gebyr samt at det offentlige tar sitt gebyr. Ved å signere et gjeldsbrev får inkassobyrået en stadfestelse av kravets eksistens samt at foreldelse brytes.

Problemet er at et gjeldsbrev ikke gir kreditor pant eller utleggstrekk i lønn. På grunn av dette er inkassobyråene ikke alltid like interessert i å unnlate rettslig pågang mot at skyldner signerer gjeldsbrev, men i saker hvor de først og frem er ute etter å sikre kravet med en dom i forliksrådet og unngå foreldelse er dette en god løsning for begge parter.

Gå inkassobyrået etter i sømmene og ta dem på formelle feil.

Inkassoguiden.no har skrevet flere artikler om typiske formelle feil inkassobyråene ofte gjør. Veldig ofte vil dette medføre at inkassobyrået mister sin rett til å få dekken inkassosalær. Dersom inkassobyrået ikke gir etter et slikt krav fra deg så kan du klage saken inn til Finansklagenemnda inkasso.

Dersom det er åpenbart at videre inndriving vil føre frem.

Dette er et litt vanskelig tema fordi det er mange faktorer som spiller inn. Det er fort gjort å kaste bort tiden her dersom du ikke har svært og juridisk innsikt samt oppfyller en rekke krav.

Saken er at inkassoloven gir inkassobyrået kun anledning til å kreve nødvendige omkostninger ved inndrivingen dekket. Det betyr at dersom det er åpenbart at inndriving ikke vil føre frem så er heller ikke omkostninger ved slike forsøk nødvendige og dermed ikke lovlige. Dette kan være tilfellet dersom det nylig er avholdt en utleggsforretning med resultat intet til utlegg.

Problemet er at det er veldig mange forhold som spiller inn, noe som gjør det vanskelig å argumentere for dette er åpenbart. Derfor vil vi anbefale de fleste å glemme dette, men vi nevner det likevel for spesielt interesserte.

Hvordan håndtere telefoninkasso?

Du vil fort erfare at inkassobyråene er ekstreme på å ringe deg opp på telefonen for å purre på deg eller få deg til å inngå avtaler.

Som vi allerede har påpekt er det viktig at du ikke lar deg presse til å inngå avtaler som du ikke er stand til å holde. Inkassobyrået er for øvrig forpliktet til å holde seg innenfor god inkassoskikk. Du kan lese mer om telefoninkasso i denne artikkelen hos inkassoguiden.no.

Husk at du ikke er forpliktet til å prate med inkassobyrået. Du er i din fulle rett til å avvise dem. Du kan også sende dem en beskjed på e-post når du mottar første brev fra dem og opplyse om at du ikke ønsker kontakt pr. telefon og foretrekker skriftlig korrespondanse.

Hvordan håndtere oppsøk fra inkassobyrået?

Inkassobyrået har lov til å besøke deg hjemme forutsatt at besøket er varslet på forhånd og besøket skjer innenfor rammene i forhold til god inkassoskikk.

I likhet med telefoninkasso så er du i din fulle rett til å avvise dem i døren eller sende en henvendelse på forhånd om at oppsøk er uønsket.

Oppsøk brukes mest i forbindelse med mislighold av billån og leasingavtaler på biler. Her er formålet ofte å få deg til å levere bilen tilbake frivillig og det kan fort oppleves som om du ikke har noe valg, noe som ikke er tilfellet. Det er kun namsmannen som kan hente bilen med tvang. Dog kan dette være en fornuftig løsning for mange, men det er viktig å forsikre deg om at det oppgjøret du tilbys er rimelig. Innhent gjerne en egen takst på bilen først hos NAF eller lignende.

Når det igangsettes rettslige skritt.

Hensikten med rettslige skritt kan være å fastslå kravets rettmessighet, unngå foreldelse, få pant i eiendeler, trekk i lønn/ trygd, tvangsselge eiendeler eller få tilbake eiendeler som det er salgspant i eller som er leaset. Fremgangsmåten er forskjellig avhengig av kravets status ved mislighold.

Dersom et kravet er sikret med pant før mislighold slik om et boliglån eller billån, så kan tvangssalg igangsettes uten å gå via forliksrådet eller en utleggsforretning til namsmannen. Dog må det alltid sendes et varsel om tvangsfullbyrdelse/ tvangssalg først.

De fleste krav er ikke sikret med pant og mange er heller ikke sikret med et gjeldsbrev. Dersom det er tvist i en sak, eller det først og fremst er ønskelig å stadfeste kravets rettmessighet eller unngå foreldelse, så kan saken sendes til forliksrådet. Forliksrådet gjør ikke noe annet en å avgjøre kravets rettmessighet. De driver ikke inn kravet for kreditor eller inkassobyrået.

Dersom et kravet er uomtvistet, er avgjort i forliksrådet eller det foreligger gjeldsbrev, så kan det sendes en utleggsbegjæring til namsmannen. Dette for å få pant i eiendeler som bolig, bil, båt og andre formuesgoder, samt få eventuelt utleggstrekk i lønn/ trygd eller pensjon, noe din arbeidsgiver er pliktig til å gjennomføre.

På dette stadiet er det viktig at du som skyldner føler med, spesielt med tanke på at du får beholde den delen av din inntekt som er nødvendig til boutgifter og livsopphold til deg og personer i din husholdning som du forsørger. Du finner oversikt over hva du har rett til å beholde på livsopphold.com. Der kan du også lese om hvordan du klager på et utleggstrekk.

En utleggsforretning hvor det tas pant i eiendeler medfører ikke automatisk tvangssalg. Dette er en prosess kreditor eller inkassobyrået må ta stilling til senere om de ønsker samt om de tror et tvangssalg vil føre frem (mer om det senere).

Hvordan håndtere din privatøkonomi når du har fått nedlagt et utleggstrekk.

Når namsmannen nedlegger et utleggstrekk, så får du kun beholde det som er nødvendig til boutgifter og livsopphold etter gjeldende satser. Det blir dermed lite penger til over som du selv kan betjene annen gjeld med. Som en konsekvens av dette misligholder du gjerne andre avtaler du har inngått med inkassobyråene, noe som igjen medfører nye rettslige skritt.

Det er dermed viktig at du kun inngår avtaler med inkassobyråene som du kan holde og at du i så fall får avtale med alle dine saker. En enkelt sak uten avtale som det begjæres utlegg på vil i så fall ødelegge det hele for deg da du ikke lenger har midler å betjene de andre kreditorene med.

På dette tidspunktet er det viktig å beskytte de midlene du har. Ikke la mye penger stå på kontoen dersom du plutselig får tilgang til litt penger. Ta dette ut i kontanter, overføre til familiemedlemmer som du stoler på sin konto eller flytt midlene til konto i utlandet til en aktør som N26 eller Revolut hvor du får et eget debetkort. Det er svært enkelt å åpne en slik konto i utlandet og det er helt gratis.

Hvordan leve godt med betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger hindrer deg i meste med tanke på å få innvilget lån og kreditter. Dette begrenser seg ikke bare til banker, men gjelder alt i fra forsikringer, strømabonnement, mobilabonnement og mye mer. I det store og det hele er du avskåret fra kreditter.

Heldigvis finnes det veier rundt mange av de problemene man møter med betalingsanmerkninger.

Forsikringer får man normalt, men man kan bli nektet å betale i månedlige terminer, og må derfor ofte betale for et helt år av gangen.

Så lenge du ikke misligholder din eksisterende strømavtale så kan du beholde denne. Du kan imidlertid oppleve problemer med å bytte strømleverandør, men vi ser at de fleste får byttet etter noen forsøk. Mange strømleverandører har åpenbart valgt å ikke være strenge i forhold til kredittsjekk i og med at strøm er en så nødvendig ressurs som de fleste vil strebe med å betale til tross for betalingsproblemer.

Dersom ingen strømleverandører vil ha deg som kunde og du også har mislighold din eksisterende strømavtale, så vil du bli overført til det som kalles leveringsplikt hos din lokale nettleverandør. Dette er noe dyrere enn en vanlig strømmavtale men eller fungerer det likt. Det er viktig at du ikke misligholder regningene på slik leveringsplikt, da disse i motsetning til strømleverandørene kan kutte strømmen din ved vesentlig mislighold.

Du bør derfor alltid strebe etter å finne en vanlig strømleverandør dersom du har leveringspliktig strøm, både fordi det er billigere og fordi det vil være en ekstra sikkerhetsbuffer dersom du sliter med å betale regningen. Vanlige strømleverandører kan ikke kutte strømmen din, kun si deg opp og overføre deg til leveringsplikt hos din lokale netteier.

Du vil oppleve at du normalt ikke får tegnet mobiltelefonabonnement. Dersom du allerede har et abonnement, bør du ta godt vare på det og betjene betalingsforpliktelsene så lenge du klarer det. Heldigvis er det i dag en rekke forskjellige kontantvarianter som er mye enklere å administrere enn de gamle kontantkortene. De største problemene med dette vil du få dersom du vil bruke et slikt kontantkort i utlandet, ellers er det ikke det største problemet.

Når det gjelder banktjenester så er det viktig å være klar over at ifølge finansavtaleloven § 14 så kan banken ikke avvise deg som kunde, med tanke på å utføre vanlige betalingstjenester uten saklig grunn. Betalingsanmerkninger alene er ikke saklig grunn.

Du kan således kreve å få åpnet lønnskonto samt få tilgang til nettbank og betalingskort (ikke kredittkort). Alt dette må regnes som nødvendig i vår tid for å få utført vanlige betalingstjenester. Likevel hører vi ofte om banker som prøver seg på å avvise kunder på grunn av betalingsanmerkninger. Dette bør klages inn til Finansklagenemnda eventuelt kan du be om assistanse fra Forbrukerrådet.

En annen løsning er å begynne å bruke europeiske alternativer som Revolut og N26 som er godt som fullverdige alternativer å regne. Penger sparer du i tillegg i fravær på gebyrer.

Hvordan unngå tvangssalg?

Dersom du har misligholdt boliglånet eller lån på bil, båt eller andre formuesgoder hvor lånet er sikret med pant, så er det stor risiko for tvangssalg. Dette fordi slike kreditorer har såkalt førsteprioritets pant. Utleggspant bak slike kreditorer stiller seg av flere årsaker annerledes og det er langt ifra sikkert at du trenger å frykte tvangssalg på grunn av slike panteheftelser.

På grunn av prinsippet om at alle foranstående heftelser skal dekkes, før den som begjærer tvangssalget faktisk skal få gjennomført tvangssalget, samt problematikken dersom det er tatt pant i en ideell andel, gjør at det ikke alltid er nødvendig å frykte tvangssalg selv om det er tatt utleggspant og inkassobyrået truer med tvangssalg.

Dette er et omfattende tema som du kan lese mer om i flere artikler under fanen tvangssalg hos inkassoguiden.no.